A. ALGEMEEN

De bestellingen kunnen via de website, per mail of telefonisch geplaatst worden.

Bestellingen zijn pas geldig indien wij u een bevestiging gestuurd hebben.·
Voor het plaatsen van een bestelling hebben wij volgende gegevens van u nodig:

* uw naam, adres, eventueel telefoonnummer, plaats van de levering.

Wij leveren de maaltijden warm aan , tenzij anders gewenst.
Leveringen in Arendonk zijn gratis. Voor verre verplaatsingen kunnen wij een kleine vergoeding vragen.
Bij niet of laattijdig betalen, zijn de voorwaarden zoals hieronder vermeld geldig.

B. PRODUCTEN EN PRIJZEN

1) Alle producten op de website zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven.

2) De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden.

3) De BTW- bedragen die worden toegepast zijn in geval van levering
of afhaling van gerechten 6%. Er wordt 21% in rekening gebracht bij dranken.

C. BESTELLING – OPTIE – GELDIGE OVEREENKOMST – ORDERBEVESTIGING

1) Een optie op de datum en uur wordt genomen op het ogenblik dat de Ster de volledig ingevulde bestelbon van u heeft ontvangen.

2) Bij wijze van orderbevestiging zal de Ster bij ontvangst van de bestelbon u een bevestiging toesturen.

D. WIJZIGINGEN VAN DE BESTELLING

1) Bij wijziging van het aantal personen binnen de 2 uur voor levering kan geen rekening meer worden gehouden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen partij, minstens bevestigd per mail.

2) Indien het aantal maaltijden aangegeven op de bestelbon verminderd wordt met meer dan 25% kan de Ster de initieel opgegeven prijzen herzien.

E. ANNULERING

Bij een annulering van een bestelling binnen de 2u voor levering, wordt de volledige kost van de bestelling aangerekend.

F. LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

1) De plaats van levering is deze van het leveringsadres dat u aangaf op uw bestelling.

2) De Ster doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw producten en diensten ontvangt binnen de levertermijn zoals overeengekomen. De Ster kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen door overmacht.

G. BETALING

Alle rekeningen van de Ster zijn betaalbaar binnen 5 dagen vanaf datum van de levering, behalve anders schriftelijk bevestigd.
Bij niet- tijdige betalingen is een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10%.

H.Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op iedere offerte, bestelbon, factuur, levering en bestelling bij en op iedere overeenkomst gesloten met de Ster.

Alle geschillen, zonder uitzondering, met betrekking tot of voortvloeiende uit alle overeenkomsten gesloten met Traiteur Robert worden beheerst door het Belgische recht en zullen exclusief beslecht worden door het Vredegerecht van Turnhout

Je reservatie is verzonden

Wij sturen u een bevestiging als we uw reservatie genoteerd hebben! Hou je spam in de gaten.